Monday, January 29, 2007

Another Emma Note - this one to Emily at Preschool

emilytyuetr87pip0yr8ih435y4857yiayftffr49ia4w7a5lbbbqioy83 f476v f45 gb;6pjleyu88ii99908g98nh8g8567y85 6 g5ligh5a3va5oa.

67gt5f7t3wcvjefrftf5tgvthn tccfgfwey gnwcyjg3vnvmvyvklwenfkhwrygr6trgfe3yyujtfhcjk
r

f7u,nl5hkjjm6poli4k
k8
i 4ig6yurfbdhegfv4yegrfdopp
{{


bnbjkguzsduyfhy
f7r7UYFE
tjtu
8i5pimu7865

No comments: